top of page

POLÍTICA DE PRIVACITAT I TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ DE LA FUNDACIÓ BON SALVADOR

1.- DRET D’INFORMACIÓ 

D’acord amb el que disposa l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant LOPDGDD) i l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (RGPD) us informem de:

1.1.- Identificació de responsables:

El responsable del tractament és l’entitat que decideix la recollida de dades i l’ús que es farà de la informació que gestiona. En aquest cas és:

La Fundació Bon Salvador, amb  domicili a c/ Armenteres nº 37-39 08980 (Sant Feliu de Llobregat), NIF: R0802305C inscrita al Registre d'Entitats Religioses del Ministerio de Justicia amb el Núm. 025674.

Correu electrònic de contacte: bonsalvador@bonsalvador.com

Telèfon: 93.666.17.13

El delegat de protecció de dades és CIPDI, Tratamiento de la Información SL. És qui controla que s’apliqui correctament les normes que regulen el tractament d’informació que fa el responsable.  Podeu contactar amb el delegat al correu electrònic dpd@cipdi.com.

1.2.- Finalitat del tractament de les dades, períodes de conservació i base jurídica.

1.2.1.- Finalitat general

El responsable del tractament farà servir les dades que ens faciliteu per qualsevol mitjà mentre mantingueu la relació amb ells i s’incorporaran, tal com ens les cediu, a una base de dades titularitat del responsable del tractament.

Farem servir les dades per:

  • prestar-vos els serveis que ens demaneu

  • enviar-vos informació de les nostres activitats per correu electrònic o adreça postal.

La base jurídica d’aquest tractament serà la relació contractual, o d’altre tipus, que mantingueu amb el responsable del tractament i el consentiment que atorgueu en acceptar aquest avís.

Les dades generades es conservaran mentre mantingueu la relació amb el responsable del tractament i, posteriorment, durant el termini de prescripció de les accions legals que, en alguns casos poden arribar als 10 anys.

1.2.2.- Tractament d’imatges.

El responsable del tractament documenta els esdeveniments de caràcter públic que organitza amb fotografies i vídeos amb la finalitat de fer-ne difusió a la seva web o demés espais de difusió pública d’informació com són: la pròpia web, les xarxes socials on el responsable del tractament disposi de perfil creat i publicacions pròpies o a premsa. Pot obtenir més informació sobre aquest apartat consultant la web del responsable del tractament o contactant amb el DPO.

El tractament d’aquestes imatges està legitimat amb el consentiment dels afectats o en aplicació de l’article 8 de la LO 1/1982 de protecció del dret a l’honor, la intimitat i la pròpia imatge.

Les imatges captades es conservaran amb caràcter històric fins que es revoqui l’autorització que ens proporcioneu.

1.3.- Categories de destinataris.

Per donar compliment a les anteriors finalitats tindran accés a les seves dades:

  • El personal degudament autoritzat pel responsable del tractament.

  • Els proveïdors necessaris per donar compliment a la seva demanda.

  • L’administració pública en l’àmbit de les seves competències.

Pot ampliar aquesta informació consultant al DPO

1.4.- Transferència internacional de dades.

El responsable del tractament fa servir les següents plataformes que poden implicar transferències de dades fora de l’espai Schengen:

 

Programa                                            Política de privacitat

Microsoft                        https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement

Adobe Reader               https://www.adobe.com/es/privacy/policy.html

Google                           https://policies.google.com/privacy?hl=es&fg=1

Thunderbird                   https://www.mozilla.org/en-US/privacy/thunderbird/

Innovamat                      https://innovamat.com/politica-de-privacidad/

Science Bits                   https://www.science-bits.com/site/es/legal/politica-de-privacidad/

Prezi                               https://prezi.com/privacy-policy/201910_NL/

Macmillan Heroes          https://www.macmillaneducation.es/politica-de-privacidad/

Macmillan education      https://www.macmillaneducation.es/politica-de-privacidad/

Navigo                  https://ireadprojecteu.files.wordpress.com/2019/12/2019_11_29_iread_privacy_policy_v09.pdf

Amigo Reader      https://ireadprojecteu.files.wordpress.com/2019/12/2019_11_29_iread_privacy_policy_v09.pdf

Iread                     https://ireadprojecteu.files.wordpress.com/2019/12/2019_11_29_iread_privacy_policy_v09.pdf

Aula virtual Santillana     https://aulavirtual.santillana.es/av3online/legal

Genially                           https://genial.ly/es/privacidad/

Quizizz                            https://quizizz.com/privacy

Plataforma on-line de Barcanova https://www.barcanova.cat/politica_privacitat.php

Instagram                        https://help.instagram.com/519522125107875

Twitter                              https://twitter.com/es/privacy

Pinterest                          https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy

Educaplay                       https://es.educaplay.com/politica-de-privacidad/

ClassDojo                        https://www.classdojo.com/es-es/privacy/

Canva                              https://www.canva.com/policies/privacy-policy/

Kahoot                             https://trust.kahoot.com/privacy-policy/

Burlington webbook        https://webbook.burlingtonbooks.com/PrivacyPolicy

Inkscape                          https://inkscape.org/about/privacy/

Geogebra                        https://www.geogebra.org/privacy

Simuladors PHET (Universitat Colorado).  https://www.cu.edu/privacy-policy

AnyDesk.                         https://anydesk.com/es/privacidad

LEGO MINDSTORMS Education EV3  https://www.lego.com/es-es/legal/notices-and-policies/privacy-policy

Scratch.                           https://scratch.mit.edu/privacy_policy

Minecraft Education        https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement

 

En aquests casos la transferència de dades es realitza a països considerats adequats, en disposar d’una decisió d’adequació per la Comissió Europea; o bé de conformitat amb les garanties exigides pel RGPD, com disposar de clàusules tipus de protecció de dades aprovades per la Comissió Europea.

Tota la informació sobre els drets dels usuaris que han permès el tractament digitalitzat es troba als avisos legals de les webs que contenen els programaris i les aplicacions. Com que l’accés es lliure, donem per reproduït tot el contingut dels avisos. Donada l’extensió dels continguts de les polítiques publicades, podeu demanar una còpia dirigint-vos al responsable del tractament a les adreces que consten al punt 1.1 d’aquest document.

1.5.- Drets com a afectat

Teniu dret a accedir, rectificar, suprimir, oposar-vos a que les vostres dades es tractin, a limitar el tractament, a demanar la portabilitat de les dades, a no ser sotmès a decisions individuals automatitzades i a revocar el consentiment que atorgueu.

Per exercir aquests drets podeu dirigir-vos per escrit a les adreces del responsable del tractament que consten en aquesta política, o enviar un correu electrònic a l’adreça dpd@cipdi.com, amb el text “PROTECCIÓ DE DADES” a l’assumpte i adjuntant una fotocòpia del seu DNI, NIE o passaport en aquest correu.

1.6.- Dret de reclamació.

L’organisme competent per conèixer de la correcta aplicació de les normes sobre tractament de la informació és l’Autoritat Espanyola de Protecció de Dades, amb domicili al carrer Jorge Juan n. 6 de Madrid.

1.7.- Obligacions de l’afectat.

L’afectat ha d’aportar informació veraç i actualitzada en tots els processos de recollida de dades, sent ell l’únic responsable de la vulneració d’aquesta obligació.

Als formularis de recollida de dades estan marcades les dades que són obligatòries aportar, en funció de la demanda que faci l’afectat. La manca de l’aportació d’aquestes dades pot suposar la impossibilitat de participar de l’activitat o proporcionar el servei que es demana.

1.8.- Elaboració de perfils

Per a l’acompliment dels objectius del responsable del tractament i, sobretot, per fer una atenció més personalitzada, acurada i eficaç de l’usuari, de vegades, és necessari elaborar perfils dels destinataris dels serveis. En cap cas l’elaboració del perfil es fa de manera exclusivament automatitzada.

 

2.- CONSENTIMENT DE L’USUARI 

S’entén que l’usuari accepta les condicions establertes si prem el botó ‘ACCEPTAR’ que es troba en tots els formularis de recollida de dades,  o si envia un missatge per correu electrònic a les adreces de contacte que figuren a la web.

Les dades personals es desen a la base de dades general d’administració del responsable del tractament que, en tot cas,  garanteix les mesures tècniques i organitzatives per a preservar la integritat i la seguretat de la informació que tracta.

 

3.- SEGURETAT 

La base de dades general està dotada del preceptiu document de seguretat i disposa de tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o robatori de les dades que ens faciliteu. El tractament de les dades personals està ajustat a les disposicions  de la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016.

 

4.- US D’ADRECES IP

Per facilitar la recerca de recursos que creiem que són del seu interès, pot trobar en aquesta web enllaços a altres pàgines.

Aquesta política de privacitat només és d'aplicació a aquest web. El responsable del tractament no garanteix el compliment d'aquesta política en altres webs, ni es fa responsable dels accessos mitjançant enllaços

bottom of page