top of page

Projecte InnovaMat


Aquest any els nens/es de Primer de Primària treballen amb un projecte nou de matemàtiques, l’InnovaMat.

L’objectiu és que aprenguin matemàtiques fent el seu propi procés d’ensenyament -aprenentatge. Per mitjà d’activitats variades que es duen a terme amb material manipulatiu i d’una manera cooperativa, els infants de primer aprenen a resoldre els problemes raonant i provant diferents alternatives. Una vegada tenen el problema resolt comparteixen amb el grup classe com han arribat a aquesta conclusió. Aquesta manera de treballar permet els nens/es desenvolupar la seva autonomia i el seu pensament crític.

El contingut educatiu s’organitza en 3 grans blocs:

  • Plataforma: treballen amb tauletes practicant càlcul, numeració, seriació…. Dediquen 1 hora setmanal.

  • Aventures: és un llibre de jocs matemàtics, es dedica 1 hora per setmana.

  • NumberLab: és el laboratori de nombres, els nens/es tenen un llibre per trimestre en el que es treballen els diferents continguts de matemàtiques. Es dediquen 2 hores setmanals.

194 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page