UA-110080102-1 UA-110080102-1
 

Pla d'obertura Juny 2020

DEL 8 AL 19 DE JUNY 2020

1. PRESENTACIÓ

El nostre Pla d’obertura ha estat elaborat seguint les instruccions del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i amb l’Equip Directiu de l’escola. Cal destacar que el curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny.

En aquest Pla d’obertura, com a centre, hem prioritzat:

· El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa educativa (6è de Primària, 4t d’ESO i 2n de Batxillerat).

· L’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat.

· L’acollida de l’etapa d’Educació Infantil 3-6 per aquelles famílies que hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo.

2. ALUMNES QUE PODEN ACCEDIR AL CENTRE

Per poder reincorporar-se els i les alumnes han de reunir els següents requisits:

ü Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

ü Que no siguin o hagi estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.

ü Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

ü Calendari vacunal al dia.

En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència-, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. Es consideren malalties de risc per a la COVID-19:

  • Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori.

  • Malalties cardíaques greus.

  • Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen tractament immunosupressors).

  • Diabetis mal controlada.

  • Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari.

Es prioritzarà el retorn presencial als centres de l’alumnat en situació socioeconòmica de major vulnerabilitat i de l’alumnat d’educació infantil els pares o mares dels quals necessitin del recurs de l’escola com a mesura de conciliació de la vida laboral i familiar. Les famílies que portin els infants de 3 a 6 anys a l’escola per motius de conciliació hauran de presentar una declaració responsable d’acord al model que s’ha facilitat.

L’escola entre el 26 i el 29 de maig ha realitzat una consulta telemàtica a totes les famílies d’infantil per tal de poder preveure el nombre d’alumnes que es reincorporaran al centre.

Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fill i filles prenent-los la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el fill o filla tingui febre o presenti algun dels símptomes amb la COVID 19, no podrà assistir al centre.

2.1. ALUMNES DE 2n CICLE D’INFANTIL (P3, P4 i P5)

Serà un espai d’acollida específic per l’alumnat de 3 a 6 anys de famílies els progenitors de les quals, per motius laborals i professionals, hagin de realitzar treball presencial. Els grups seran d’un màxim de 8 alumnes a P3 i 10 alumnes a P4 i P5.

L’horari establert serà de 9.00 a 13.00 hores i no hi haurà servei de menjador. Tampoc hi haurà servei de transport escolar.

Recollida de material de l’alumne en cas de no portar el fill/a al servei d’acollida, s’indicarà a la família en quina franja horària haurà de venir.

2.2. ALUMNES DE FINAL D’ETAPA (6è DE PRIMÀRIA, 4t d’ESO i 2n de Batxillerat)

A 6è de Primària s’obrirà l’escola en grups reduïts (de 13 alumnes per aula com a màxim) en horari de matí i servirà per a donar suport a la finalització de l’etapa. L’assistència serà totalment voluntària.

A 4t d’ESO s’obrirà en grups reduïts (de 15 alumnes per aula com a màxim) en horari de matí i servirà per a donar suport d’orientació acadèmica respecte del curs següent. L’assistència també és totalment voluntària. Es recollirà la documentació de final d’etapa.

A 2n de Batxillerat l’escola obrirà en grups reduïts, (de 15 alumnes per aula com a màxim) en horari de matí i servirà per a preparar les Proves d’Accés a la Universitat. L’assistència és totalment voluntària. Es recollirà la documentació de final d’etapa.

Recollida de material de l’alumne en cas de no portar el fill/a a l’escola, s’indicarà a la família en quina franja horària haurà de venir.

2.3. ALUMNES DE LA RESTA DE CURSOS DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

Es podrà fer una atenció personalitzada com a mesura excepcional i no continuada, per aquells alumnes més fràgils socialment.

Des de les tutories es programaran entrevistes personalitzades i/o sessions en grups reduïts quan es cregui necessari.

Recollida de material de l’alumne en cas de no portar el fill/a a l’escola, s’indicarà a la família en quina franja horària haurà de venir.

3. PERSONAL DEL CENTRE

La Direcció del centre ha informat a tots els mestres i professors de la necessitat de signar una declaració responsable de la COVID 19 de les condicions de vulnerabilitat, contactes estrets i simptomatologia.

Els grups d’especial vulnerabilitat, segons el que ha establert l’autoritat sanitària són: persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer, dones embarassades i persones més grans de 60 anys.

Aquestes persones no podran tenir activitat presencial a les activitats del centre del mes de juny, continuaran treballant de forma telemàtica.

L’assistència presencial serà obligatòria per a:

Educació Infantil: dues mestres per a cada grup d’alumnes.

Finals d’etapa: els tutors i les tutores i especialistes necessaris, en funció dels alumnes per tal de mantenir les ràtios establertes.

Resta de cursos de Primària i Secundària: els tutors i les tutores i especialistes els dies marcats per poder fer grups reduïts si cal.

Equip Directiu: totes les persones per a qualsevol imprevist que pugui haver.

4. ESPAIS QUE ES FARAN SERVIR

L’alumnat sempre serà el mateix, en el mateix espai i amb el mateix docent. Si algú s’ha de moure, serà el docent.

Els espais per grups, de 8 infants a P3, 10 a P4 i P5, 13 a Primària i 15 a l’ESO i Batxillerat es faran tenint en compte el següent:

a. La mesura bàsica de referència és de 4 m2 per alumne.

b. En el cas d’espais que permetin l’ocupació per més d’un grup d’alumnes, aquests hauran d’estar clarament separats entre si.

c. Si la superfície dels espais no permet acollir la ràtio establerta respectant els 4 m2 per alumne, caldrà adequar la seva ocupació.

d. No es farà ús dels vestidors ni del gimnàs per realitzar-hi activitats físiques o esportives.

La proposta de distribució dels espais serà la següent:

Grup de P3, P4 i P5: faran servir les tres aules de P3

Grups de 6è, 4t d’ESO i 2n de Batxillerat: utilitzaran les seves aules habituals.

Atès que la resta de nivells educatius només podran assistir al centre un dia, això ens permet utilitzar els mateixos espais en dies diferents.

5. FLUXOS DE CIRCULACIÓ

Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre cal establir circuits i organitzar la circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i moments determinats:

5.1. ENTRADES I SORTIDES

En les hores d’inici i final de les activitats educatives, les entrades i les sortides del centre s’han de fer en diferents horaris i de forma esglaonada per evitar aglomeracions i sempre mantenint la distància de seguretat. L’acompanyament dels infants a l’escola el farà una única persona.

Educació Infantil: entrada per la porta principal de l’escola i aniran pel camí habitual a l’edifici d’infantil. La sortida la realitzaran pel camí paral·lel.

Educació Primària: de 1r a 5è entrada per la porta principal de l’escola seguint el camí habitual d’educació infantil fins l’entrada de l’edifici de Primària, on hi haurà els i les mestres. La sortida es farà pel pati de les palmeres i seguint pel camí de sortida de l’escola.

6è de Primària: zona d’aparcament del professorat, al costat de la porta habitual d’entrada i sortida.

1r ESO, 2n ESO i 3r ESO: zona d’aparcament del professorat, al costat de la porta habitual.

4t d’ESO i Batxillerat: zona d’aparcament d’autocars.

5.2. CIRCULACIÓ PELS PASSADISSOS I ACCÉS AL PATI

Els docents hauran de vetllar perquè els diferents grups no coincideixin en els passadissos i els lavabos a fi d’evitar aglomeracions i mantenir la distància física.

La sortida al pati serà seqüenciada, assignant a cada grup un espai del que no podran sortir. Sempre aniran acompanyats del docent.

6. MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ

Tot el personal que vindrà a l’escola coneixerà els protocols i els nous procediments i mesures a aplicar per tal d’evitar el risc de contagi. Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants així com del personal docent i no docent. L’escola representa una bona oportunitat per a incorporar alguns aprenentatges relatius a l’educació per a la salut, adequant-los al nivell de comprensió i les capacitats de cada infant (OMS, 2020).

EL