top of page

Pla d'obertura Juny 2020

DEL 8 AL 19 DE JUNY 2020

1. PRESENTACIÓ

El nostre Pla d’obertura ha estat elaborat seguint les instruccions del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i amb l’Equip Directiu de l’escola. Cal destacar que el curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny.

En aquest Pla d’obertura, com a centre, hem prioritzat:

· El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa educativa (6è de Primària, 4t d’ESO i 2n de Batxillerat).

· L’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat.

· L’acollida de l’etapa d’Educació Infantil 3-6 per aquelles famílies que hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo.

2. ALUMNES QUE PODEN ACCEDIR AL CENTRE

Per poder reincorporar-se els i les alumnes han de reunir els següents requisits:

ü Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

ü Que no siguin o hagi estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.

ü Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

ü Calendari vacunal al dia.

En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència-, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. Es consideren malalties de risc per a la COVID-19:

  • Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori.

  • Malalties cardíaques greus.

  • Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen tractament immunosupressors).

  • Diabetis mal controlada.

  • Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari.

Es prioritzarà el retorn presencial als centres de l’alumnat en situació socioeconòmica de major vulnerabilitat i de l’alumnat d’educació infantil els pares o mares dels quals necessitin del recurs de l’escola com a mesura de conciliació de la vida laboral i familiar. Les famílies que portin els infants de 3 a 6 anys a l’escola per motius de conciliació hauran de presentar una declaració responsable d’acord al model que s’ha facilitat.

L’escola entre el 26 i el 29 de maig ha realitzat una consulta telemàtica a totes les famílies d’infantil per tal de poder preveure el nombre d’alumnes que es reincorporaran al centre.

Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fill i filles prenent-los la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el fill o filla tingui febre o presenti algun dels símptomes amb la COVID 19, no podrà assistir al centre.

2.1. ALUMNES DE 2n CICLE D’INFANTIL (P3, P4 i P5)

Serà un espai d’acollida específic per l’alumnat de 3 a 6 anys de famílies els progenitors de les quals, per motius laborals i professionals, hagin de realitzar treball presencial. Els grups seran d’un màxim de 8 alumnes a P3 i 10 alumnes a P4 i P5.

L’horari establert serà de 9.00 a 13.00 hores i no hi haurà servei de menjador. Tampoc hi haurà servei de transport escolar.

Recollida de material de l’alumne en cas de no portar el fill/a al servei d’acollida, s’indicarà a la família en quina franja horària haurà de venir.

2.2. ALUMNES DE FINAL D’ETAPA (6è DE PRIMÀRIA, 4t d’ESO i 2n de Batxillerat)

A 6è de Primària s’obrirà l’escola en grups reduïts (de 13 alumnes per aula com a màxim) en horari de matí i servirà per a donar suport a la finalització de l’etapa. L’assistència serà totalment voluntària.

A 4t d’ESO s’obrirà en grups reduïts (de 15 alumnes per aula com a màxim) en horari de matí i servirà per a donar suport d’orientació acadèmica respecte del curs següent. L’assistència també és totalment voluntària. Es recollirà la documentació de final d’etapa.

A 2n de Batxillerat l’escola obrirà en grups reduïts, (de 15 alumnes per aula com a màxim) en horari de matí i servirà per a preparar les Proves d’Accés a la Universitat. L’assistència és totalment voluntària. Es recollirà la documentació de final d’etapa.

Recollida de material de l’alumne en cas de no portar el fill/a a l’escola, s’indicarà a la família en quina franja horària haurà de venir.

2.3. ALUMNES DE LA RESTA DE CURSOS DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

Es podrà fer una atenció personalitzada com a mesura excepcional i no continuada, per aquells alumnes més fràgils socialment.

Des de les tutories es programaran entrevistes personalitzades i/o sessions en grups reduïts quan es cregui necessari.

Recollida de material de l’alumne en cas de no portar el fill/a a l’escola, s’indicarà a la família en quina franja horària haurà de venir.

3. PERSONAL DEL CENTRE

La Direcció del centre ha informat a tots els mestres i professors de la necessitat de signar una declaració responsable de la COVID 19 de les condicions de vulnerabilitat, contactes estrets i simptomatologia.

Els grups d’especial vulnerabilitat, segons el que ha establert l’autoritat sanitària són: persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer, dones embarassades i persones més grans de 60 anys.

Aquestes persones no podran tenir activitat presencial a les activitats del centre del mes de juny, continuaran treballant de forma telemàtica.

L’assistència presencial serà obligatòria per a:

Educació Infantil: dues mestres per a cada grup d’alumnes.

Finals d’etapa: els tutors i les tutores i especialistes necessaris, en funció dels alumnes per tal de mantenir les ràtios establertes.

Resta de cursos de Primària i Secundària: els tutors i les tutores i especialistes els dies marcats per poder fer grups reduïts si cal.

Equip Directiu: totes les persones per a qualsevol imprevist que pugui haver.

4. ESPAIS QUE ES FARAN SERVIR

L’alumnat sempre serà el mateix, en el mateix espai i amb el mateix docent. Si algú s’ha de moure, serà el docent.

Els espais per grups, de 8 infants a P3, 10 a P4 i P5, 13 a Primària i 15 a l’ESO i Batxillerat es faran tenint en compte el següent:

a. La mesura bàsica de referència és de 4 m2 per alumne.

b. En el cas d’espais que permetin l’ocupació per més d’un grup d’alumnes, aquests hauran d’estar clarament separats entre si.