top of page

Educació Primària

#femescolafempersones

Proposta educativa

DOCÈN

CIA

COMPAR

TIDA

17978732206795131.jpg

SOS

TENIBI

LITAT

18002549341534508.jpg

EDU

CACIÓ

EN

VALORS

18008721490446533.jpg

IN

CLU

SIÓ

18329483068027469.jpg

MATEMÀ

TIQUES

INNOVA

MAT

17950258070336755.jpg

LLEN

GÜES

ESTRAN

GERES

17930087762576635.jpg

SENSI

BILITZA

CIÓ

MUSICAL

17938660460393215.jpg

CREA

TIVITAT

I EMPRE

NEDORIA

18000504250531331.jpg

FEM

ES

PORT

17964559369979743.jpg

Actualitat

Multimèdia

Horari

Black-Wall-Clock-Clipart-PNG.png

Matí : de 8.30 a 13.00 h 
Tarda: de 15.00 a 17.00 h 

bottom of page